Thu ngân sách nhà nước

hocforex

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
8/9/15
Bài viết
42
Điểm
8
Tuổi
40
Thu ngân sách nhà nước gồm :
- Thuế.
- Phí và lệ phí.
- Thu từ hoạt động kinh tế của nhà nước.
- Thu vay nợ và viện trợ.

1. Thuế

Thuế là một hình thức chuyển giao nguồn lực tài chính từ các pháp nhân và thể nhân cho nhà nước một cách bắt buộc theo luật định, không mang tính hoàn trả trực tiếp mà được nhà nước sử dụng để phát triển lợi ích chung của cả cộng đồng.

Vai trò của thuế

- Tạo nguồn thu chủ yếu cho ngân sách nhà nước.
- Công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế.
- Công cụ điều tiết thu nhập, tạo công bằng xã hội.

Phân loại thuế


- Căn cứ vào tính chất điều tiết :
+ Thuế trực thu.
+ Thuế gián thu
Tiêu thức phân loại này chỉ có ý nghĩa đối với quản lý vĩ mô. Ở giác độ vi mô, tính chất trực thu hay gián thu của thuế chỉ mang nghĩa tương đối.

- Căn cứ vào đối tượng đánh thuế :
+ Thuế đánh vào tiêu dùng.
+ Thuế đánh vào thu nhập.
+ Thuế đánh vào tài sản.

Các yếu tố cơ bản cấu thành luật thuế

- Tên gọi.
- Chủ thể nộp thuế.
- Đối tượng tính thuế.
- Giá tính thuế.
- Thuế suất.
- Chế độ ưu đãi thuế

2. Phí, lệ phí

Phí
là khoản thu do Nhà nước quy định nhằm bù đắp một phần chi phí của ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng, mua sắm, bảo dưỡng và quản lý tài sản, tàinguyên hoặc chủ quyền quốc gia để phục vụ các tổ chức, cá nhân hoạt động sựnghiệp, hoạt động công cộng hoặc lợi ích công cộng theo yêu cầu, không mang tính kinh doanh.

Lệ phí là khoản thu do Nhà nước quy định thu đối với tổ chức, cá nhân để Nhà nước phục vụ công việc quản lý hành chính nhà nước theo yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Thu từ hoạt động kinh tế của nhà nước


- Lợi tức liên doanh, lợi tức cổ phần.
- Thu hồi vốn của ngân sách mà trước đây nhà nước đã đầu tư.

4. Thu từ vay nợ và viện trợ chính phủ

- Vay trong nước :

+ Thông qua phát hành triếu phiếu chính phủ.
+ Phương thức : trực tiếp, qua đại lý, đấu thầu, và bảo lãnh phát hành.

- Vay nước ngoài :

+ Ký hiệp định, hiệp ước vay nợ với : chính phủ khác, các tổ chức quốc tế (WB, IMF, ADB...)
+ Phát hành trái phiếu nhà nước ra nước ngoài.
 


Top