ASF

  • Autoritatea de Supraveghere Financiară
  • Cơ quan giám sát tài chính Romania
  • Quốc gia : Romania
  • Loại hình : Tổ chức tư nhân

ASF tên viết tắt của Autoritatea de Supraveghere Financiară (Romanian Financial Supervisory Authority) nghĩa là Cơ quan giám sát tài chính Romania.

ASF là một cơ quan chính phủ của quốc gia Romania. Nhiệm vụ của ASF là quản lý, giám sát và kiểm soát các thị trường phi ngân hàng ở Romania.

Cơ quan được thành lập thông qua sự hợp nhất của ba cơ quan quản lý trước đây có cùng lĩnh vực trách nhiệm - CSA, CNVM và CSSP.

ASF được đặt dưới sự kiểm soát của Quốc hội Romania . Nó có ba lĩnh vực hoạt động, bảo hiểm-tái bảo hiểm, thị trường vốn và lương hưu tư nhân (insurance-reinsurance, capital markets and private pensions).

ASF được điều hành bởi một hội đồng gồm chín thành viên với năm trong số chín thành viên là người điều hành. Giám đốc điều hành bao gồm một chủ tịch, một phó chủ tịch và ba phó chủ tịch cho các lĩnh vực: bảo hiểm-tái bảo hiểm, thị trường vốn và lương hưu tư nhân.

Cơ quan Giám sát Tài chính (ASF) được thành lập như một cơ quan tự quản, chuyên trách, có tư cách pháp nhân, cơ quan hành chính độc lập, tự chủ, thực hiện nhiệm vụ của mình bằng cách tiếp quản và tổ chức lại mọi nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Quốc gia (CNVM), Bảo hiểm. Ủy ban Giám sát (CSA) và Ủy ban Giám sát Hệ thống Hưu trí Tư nhân (CSSPP).

ASF là cơ quan có thẩm quyền của Romania theo chương 22 Đoạn (1) của Quy định (EC) số 1060/2009 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 16 tháng 9 năm 2009 về các cơ quan xếp hạng tín nhiệm, sau đó đã được sửa đổi và bổ sung, và tổ chức này có các nhiệm vụ và năng lực do mình thiết lập, thực hiện tại phù hợp với quy chế riêng của nó.

ASF là cơ quan có thẩm quyền của Romania theo Chương 11 của Chỉ thị 2003/6 / EC của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 28 tháng 1 năm 2003 về giao dịch nội gián và thao túng thị trường, sau đó đã được sửa đổi và bổ sung.

ASF là cơ quan có thẩm quyền của Romania theo Chương 48 của Chỉ thị 2004/39 / EC của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 21 tháng 4 năm 2004 về thị trường trong các công cụ tài chính sửa đổi Chỉ thị của Hội đồng 85/611 / EEC và 93/6 / EEC và Chỉ thị 2000/12 / EC của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng và bãi bỏ Chỉ thị 93/22 / EEC của Hội đồng.

Cơ quan Giám sát Tài chính (ASF) là cơ quan quốc gia có thẩm quyền thực thi và giám sát việc tuân thủ các hành vi quản lý áp dụng trực tiếp do Liên minh Châu Âu ban hành, trong các lĩnh vực do quy định này cung cấp và để chuyển thành luật quốc gia của các điều khoản đã ban hành bởi Hội đồng EU, Nghị viện EU, Ủy ban Châu Âu và các cơ quan có thẩm quyền khác của Châu Âu.

ASF là cơ quan quốc gia duy nhất có thẩm quyền đại diện cho lợi ích của Romania trước Tổ chức Quốc tế về Ủy ban Chứng khoán - IOSCO, Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu - ESMA, Cơ quan Bảo hiểm và Lương hưu Nghề nghiệp Châu Âu - EIOPA và Hiệp hội Giám sát Bảo hiểm Quốc tế - IAIS, được một thành viên hợp pháp của các cơ quan quốc tế đó, dựa trên luật pháp quốc tế hiện hành.

Sàn Quốc gia Mã số

Quảng Cáo Cuối Trang