CBR

  • The Central Bank of Russian Federation
  • Ngân hàng Trung ương Nga
  • Quốc gia : Russia
  • Loại hình : Tổ chức tư nhân

CBR là viết tắt của The Central Bank of Russian Federation hoặc viết ngắn là Bank of Russia. CBR nghĩa là Ngân hàng Trung ương Nga.

Nhiệm vụ của Ngân hàng Trung ương Nga là đảm bảo sự ổn định tài chính và giá cả cũng như đóng góp vào sự phát triển của thị trường tài chính cạnh tranh.

CBR có địa vị pháp lý đặc biệt được thành lập theo Điều 75 của Hiến pháp Liên bang Nga. Nó trao cho Ngân hàng Trung ương Nga độc quyền phát hành tiền tệ và bảo vệ đồng rúp và đảm bảo sự ổn định của nó, đây là chức năng chính của Ngân hàng Trung ương Nga. Ngân hàng Trung ương Nga tiến hành các hoạt động của mình một cách độc lập với các cơ quan quyền lực nhà nước liên bang khác, chính quyền khu vực và chính quyền địa phương. Địa vị, mục tiêu, chức năng và quyền hạn của CBR được xác định theo Luật Liên bang số 86-FZ, ngày 10 tháng 7 năm 2002, 'Về CBR' và các luật liên bang khác.

Năm 2013, Ngân hàng Trung ương Nga được trao quyền điều tiết, kiểm soát và giám sát thị trường tài chính. Với tư cách là một cơ quan quản lý lớn, CBR tạo điều kiện cho sự phát triển của tất cả các lĩnh vực của thị trường tài chính và sự ổn định của hệ thống tài chính nói chung. Mục tiêu này xác định cách tiếp cận của nó đối với việc giám sát và điều tiết các tổ chức tín dụng, công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí, tổ chức tài chính vi mô và các bên tham gia thị trường tài chính khác. Thông tin thêm về địa vị pháp lý và chức năng của Ngân hàng Trung ương Nga.

Hội đồng quản trị CBR là cơ quan điều hành tập thể của CBR, bao gồm Thống đốc Ngân hàng Nga và 14 thành viên Hội đồng quản trị làm việc toàn thời gian tại CBR. Thành viên Hội đồng quản trị do Quốc gia bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Liên bang Nga, với sự nhất trí của Tổng thống Liên bang Nga.

Sàn Quốc gia Mã số

Quảng Cáo Cuối Trang