CMA

  • Capital Markets Authority Lebanon
  • Cơ quan quản lý thị trường vốn Lebanon
  • Quốc gia : Lebanon
  • Loại hình : Tổ chức tư nhân

CMA viết tắt của Capital Markets Authority Lebanon, nghĩa là Cơ quan quản lý thị trường vốn Lebanon. CMA là một cơ quan quản lý độc lập, tự chủ được thành lập theo Luật Thị trường Vốn số 161, được phê chuẩn vào ngày 17 tháng 8 năm 2011. Trách nhiệm chính của CMA là điều chỉnh, giám sát, cấp phép và giám sát các hoạt động của Thị trường vốn Liban như theo quyền hạn quy định của Luật thị trường vốn 161/2011.

CMA có hai mục tiêu chính làm cơ sở cho sứ mệnh và tầm nhìn chiến lược của mình: (I) thúc đẩy và phát triển Thị trường vốn Liban; và (II) bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các hoạt động gian lận, thông qua việc ban hành các quy định phù hợp với các thông lệ quốc tế tốt nhất, và kiểm soát và kiểm toán thích hợp tất cả các tổ chức liên quan đến các công cụ tài chính.

Theo Luật 161/2011, CMA ban hành các quy định và giám sát thị trường tài chính trong nỗ lực giảm Rủi ro hệ thống trên thị trường đồng thời hướng tới phát triển và thúc đẩy việc sử dụng thị trường vốn ở Lebanon. Quản lý rủi ro được thực hiện thông qua việc thúc đẩy khuôn khổ quy định minh bạch và giám sát toàn diện hệ thống tài chính, cho phép CMA xác định các rủi ro tiềm ẩn có thể gây thiệt hại một cách hệ thống cho thị trường tài chính và can thiệp trước để giảm thiểu chúng.

Từ quan điểm bảo vệ nhà đầu tư, CMA nhận thấy rằng việc ban hành các quy định cẩn trọng thay mặt cho tổ chức này là rất quan trọng để thị trường hoạt động an toàn và hiệu quả. Là một phần nhiệm vụ của mình, CMA cũng tập trung vào giáo dục nhà đầu tư nhằm tăng cường giáo dục cộng đồng và nâng cao nhận thức về thị trường tài chính và các rủi ro liên quan. Điều này không chỉ giúp các nhà đầu tư mà còn cải thiện hiệu quả của thị trường vốn, tăng cường niềm tin và giảm thiểu rủi ro.

Sứ mệnh

CMA đảm bảo việc bảo vệ các khoản tiết kiệm được đầu tư vào các Công cụ Tài chính, khuyến khích thị trường vốn ở Lebanon và phối hợp giữa các lĩnh vực liên quan khác nhau. Vì mục đích này, CMA sẽ thực hiện tất cả các chức năng và hoạt động được giao phó, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Giảm rủi ro hệ thống trên thị trường vốn
  • Bảo vệ nhà đầu tư bằng cách cung cấp môi trường đầu tư công bằng và minh bạch
  • Tạo điều kiện tiếp cận thông tin cần thiết cho nhà đầu tư bằng cách tổ chức và xác định khuôn khổ cũng như thiết lập các hành động chuyên nghiệp được thực hiện bởi những người tham gia vào các công cụ tài chính và đảm bảo họ tuân thủ đạo đức nghề nghiệp
  • Nâng cao nhận thức của nhà đầu tư ở Lebanon và nâng cao kiến ​​thức của họ về thị trường vốn
  • Bảo vệ nhà đầu tư và hướng tới việc tăng cường sử dụng thị trường vốn của các nhà đầu tư ở Lebanon và nước ngoài
  • Phát triển thị trường vốn thông qua liên lạc liên tục với tất cả các bên liên quan trong tất cả các lĩnh vực sản xuất
CƠ CẤU TỔ CHỨC

Việc quản lý Cơ quan Thị trường Vốn được giao cho một Hội đồng gồm bảy thành viên và do Thống đốc Banque du Liban, Ngân hàng Trung ương Liban, làm Chủ tịch. Hội đồng được thành lập gồm ba thành viên ban điều hành chuyên trách là các chuyên gia trong lĩnh vực Thị trường vốn, Ngân hàng và Tài chính, và ba thành viên kiêm nhiệm đại diện cho các Bộ và các cơ quan chức năng trực tiếp tham gia vào công việc của CMA: Tổng Giám đốc Bộ Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Bộ Kinh tế và Thương mại và Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Ngân hàng.

Sàn Quốc gia Mã số

Quảng Cáo Cuối Trang