FSCL

  • Financial Services Complaints Ltd
  • Công ty TNHH Khiếu nại Dịch vụ Tài chính
  • Quốc gia : New Zealand
  • Loại hình : Tổ chức tư nhân

FSCL là công ty tư nhân của New Zealand, viết tắt của Financial Services Complaints Ltd, nghĩa là Công ty TNHH Khiếu nại Dịch vụ Tài chính.

FSCL cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp độc lập và khách quan. FSCL miễn phí cho người tiêu dùng. FSCL giải quyết các khiếu nại giữa người tiêu dùng và những người tham gia chương trình của FSCL. Khi làm như vậy, FSCL là một giải pháp thay thế cho các thủ tục pháp lý để giải quyết các tranh chấp về dịch vụ tài chính.

FSCL không được chính phủ tài trợ, cũng như không điều chỉnh ngành dịch vụ tài chính hoặc những người tham gia chương trình kỷ luật.

FSCL phải đáp ứng các tiêu chuẩn về tính độc lập, công bằng, khả năng tiếp cận, trách nhiệm giải trình, hiệu quả và hiệu lực được quy định bởi Đạo luật về các nhà cung cấp dịch vụ tài chính (Đăng ký và giải quyết tranh chấp) năm 2008. FSCL đã được Bộ trưởng Bộ Người tiêu dùng chấp thuận để hoạt động như một đơn vị tranh chấp bên ngoài chương trình giải quyết trong ngành dịch vụ tài chính.

Những người tham gia của FSCL là ai?

Những người tham gia chương trình của FSCL bao gồm các công ty tài chính và cho vay phi ngân hàng, công đoàn tín dụng, hiệp hội xây dựng, công ty bảo hiểm, nhà môi giới thế chấp, nhà môi giới bảo hiểm, cố vấn tài chính, người được ủy thác, người quản lý quỹ, nhà phát hành chứng khoán, nhà cung cấp dịch vụ giao dịch, nhà phát hành thẻ và nhiều hơn nữa.

Sàn Quốc gia Mã số

Quảng Cáo Cuối Trang