LFSA

  • Labuan Financial Services Authority
  • Cơ quan Dịch vụ Tài chính Labuan
  • Quốc gia : Malaysia
  • Loại hình : Tổ chức tư nhân

LFSA viết tắt của Labuan Financial Services Authority nghĩa là Cơ quan Dịch vụ Tài chính Labuan (Labuan FSA) được thành lập vào ngày 15 tháng 2 năm 1996 theo Đạo luật Cơ quan Dịch vụ Tài chính Labuan 1996. Labuan FSA là cơ quan theo luật định chịu trách nhiệm phát triển và quản lý Trung tâm Tài chính và Kinh doanh Quốc tế Labuan (Labuan IBFC).

Các mục tiêu chính của Labuan FSA là:

  • Thúc đẩy và phát triển Labuan như một trung tâm quốc tế về kinh doanh và dịch vụ tài chính;
  • Xây dựng các mục tiêu, chính sách và ưu tiên quốc gia cho việc phát triển và điều hành có trật tự các dịch vụ tài chính và kinh doanh quốc tế tại Labuan;
  • Đóng vai trò là cơ quan quản lý, giám sát và thực thi trung tâm của ngành kinh doanh quốc tế và dịch vụ tài chính tại Labuan.

Labuan FSA cấp phép và điều chỉnh các tổ chức được cấp phép hoạt động trong Labuan IBFC và để đảm bảo tất cả các tổ chức đó luôn tuân thủ các luật và quy định của Labuan cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế được cơ quan tài phán thông qua. Labuan FSA phát triển các chính sách quy định để đảm bảo hoạt động kinh doanh và dịch vụ tài chính có trật tự trong Labuan IBFC.

Chú ý : Labuan là một lãnh thổ liên bang của Malaysia.

Sàn Quốc gia Mã số

Quảng Cáo Cuối Trang