MFEM

  • Ministry of Finance and Economic Management Vanuatu
  • Bộ Tài chính và Quản lý Kinh tế Vanuatu
  • Quốc gia : Vanuatu
  • Loại hình : Tổ chức tư nhân

MFEM viết tắt của Ministry of Finance and Economic Management Vanuatu, nghĩa là Bộ Tài chính và Quản lý Kinh tế Vanuatu.

Bộ Tài chính và Quản lý Kinh tế (MFEM) Vanuatu được thành lập với việc ban hành Đạo luật Quản lý Kinh tế và Tài chính (Đạo luật MFEM) 1995-1996 ngay từ đầu của Chương trình Cải cách Kinh tế trong những năm 1990.

MFEM phục vụ 4 chức năng riêng biệt, đó là:

  • Hoạt động Kho bạc liên quan đến quản lý tài khóa và tài chính đối với chi tiêu công;
  • Thu ngân sách (thuế và hải quan), tạo thuận lợi cho thương mại và bảo vệ biên giới;
  • Thu thập và phổ biến số liệu thống kê;
  • Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và quản lý tổng thể các hoạt động chương trình và dự án của nhà tài trợ.
Sàn Quốc gia Mã số

Quảng Cáo Cuối Trang