Xieyst's latest activity

  • Xieyst
    Theo mình, vấn đề ở đây là thiếu quy định. Kết quả là xảy ra tình trạng gian lận. Trong ví dụ ở trên, mình đã nói về việc đánh giá lại nội bộ các tài sản tiền điện tử. Vâng, khi có tài khoản trên một sàn giao dịch tiền điện tử, bạn có thể giao...

Quảng Cáo

Top