Đơn đặt hàng Máy móc chính của Nhật Bản cho tháng 7 +0,9% / tháng (dự kiến ​​3,1%)


Tin Tức Forex
Tác giả : thuyhanh
Lúc 07:35, 15/09/21

Dữ liệu về Đơn đặt hàng Máy móc Chính của Nhật Bản được sử dụng làm chỉ số đầu tư cho những tháng sắp tới

+ 0,9% m / m
  • dự kiến 3,1%, trước -1,5% m / m
+ 11,1% so với cùng kỳ năm trước
  • dự kiến 15,7%, trước 18,6% y / y
Yên hầu như không cử động. Việc phát hành dữ liệu Nhật Bản thường không phải là quá nhiều đối với thị trường.

Quảng Cáo Cuối Trang