Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng cổ phiếu Nam Phi, bán trái phiếu

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : proforex
Lúc 14:50, 14/03/22

JOHANNESBURG, ngày 14 tháng 3 (Reuters) - Các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 1,02 tỷ rand (67,73 triệu đô la) cổ phiếu Nam Phi vào tuần trước, dữ liệu từ Sở giao dịch chứng khoán Johannesburg cho thấy hôm thứ Hai.

Dữ liệu thanh toán về trái phiếu cho thấy doanh thu ròng là 5,15 tỷ rand, trong khi dữ liệu giao dịch cho thấy doanh thu ròng là 15,55 tỷ rand. CỔ PHIẾU

Tuần kết thúc Tuần kết thúc Từ đầu năm đến nay Từ đầu năm đến nay

11.03.2022 12.03.2021

2022

Giao dịch mua năm 2021 (tỷ đô la Mỹ)

26.92

28.80

195.35

227.10 Bán hàng (tỷ rand)

25.90

29.80

172.91

236,49 Mua ròng (tỷ rand)

1.02

-1.00

22.44

-9,39 TRÁI PHIẾU (Số liệu thống kê về thanh toán) Tuần đã kết thúc Tuần kết thúc Từ năm đến nay Từ năm đến nay

11.03.2022 12.03.2021

2022

Giao dịch mua năm 2021 (tỷ đô la Mỹ)

90.51

44.74

660.39

721,56 Doanh thu (tỷ rand)

95.65

55.25

645.34

702,17 Mua ròng (tỷ rand) -5,15

-10.51

15.05

19,39 TRÁI PHIẾU (Thống kê giao dịch)

Tuần kết thúc Tuần kết thúc Từ đầu năm đến nay Từ đầu năm đến nay

11.03.2022 12.03.2021

2022

Giao dịch mua năm 2021 (tỷ đô la Mỹ)

37.92

28.18

249.14

283,69 Doanh số (tỷ rand)

53.47

30.72

297.45

315,06 Mua ròng (tỷ rand) -15,55

-2.54

-48.31

-31,37 ($ 1 = 15,0590 rand)
Báo cáo của Olivia Kumwenda-Mtambo

Quảng cáo cuối trang